Nawr Yr Arwr Logo (Short / Dark) Nawr Yr Arwr Logo (Short / Pink) Nawr Yr Arwr Logo (Short / Light)

BETH I DDISGWYL

Sut i archebu tocynnau

Dyma amseroedd y perfformiadau:

  • 18:30 – Nos Fawrth 25 Medi YN LLAWN
  • 18.30 – Nos Fercher 26 Medi
  • 18.30 – Nos Iau 27 Medi (Dehongliad BSL ar gael)
  • 18.30 – Nos Wener 28 Medi (Disgrifiad Sain ar gael)
  • 18.30 – Nos Sadwrn 29 Medi

Bydd y perfformiad yn para 2.5 awr ac yn gorffen tua 9pm.

Pris y tocynnau yw £15 (pris llawn) a £12 (gyda gostyngiadau). Gallwch archebu tocynnau drwy glicio ar y botwm ‘Archebu Nawr’ ar waelod y dudalen hon. Efallai y bydd angen talu ffi archebu bychan gan mai Theatr y Grand, Abertawe sy’n gyfrifol am ein Swyddfa Docynnau.

NODYN PWYSIG - BETH I DDISGWYL

Sioe bromenâd yw hon yn bennaf – bydd y gynulleidfa yn cael ei thywys ar droed o draeth Abertawe i Neuadd Brangwyn. Mae rhan o’r perfformiad yn yr awyr agored, felly gwisgwch ddillad ac esgidiau addas, a pheidiwch â dod â bagiau mawr. Nid yw’r perfformiad yn addas i blant o dan 12 oed, babanod mewn breichiau, na chŵn (ac eithrio cŵn tywys)3

TEITHIO A PHARCIO:

Mae Nawr Yr Arwr yn berfformiad promenâd ar safle penodol, a hynny ym Mae Abertawe a Neuadd y Ddinas Abertawe.

Casglwch eich band garddwrn o Swyddfa Docynnau'r digwyddiad gerllaw 360 Café (llun isot) Rhaid cyfnewid tocynnau a brynwyd ymlaen llaw am fand garddwrn hefyd.Bydd y Swyddfa Docynnau’n agor am 5.30pm.Ceisiwch gyrraedd erbyn 6.10pm fan hwyraf.

IMG_0044-2_180924_161532.jpg?mtime=20180924161532#asset:589


Y lle gorau i barcio – Parcio am ddim yn y Maes Hamdden, Heol y Mwmbwls, SA2 0AT (A4067).

Parcio i’r anabl yn 360 Café (Talu ac Arddangos).Maes Parcio 360, Heol y Mwmbwls, SA2 0AS.(A4067)

Trafnidiaeth gyhoeddus:Mae gwasanaeth bws ar gael.Y safle bws agosaf i 360 Café / Swyddfa Docynnau NYA yw:Heol y Mwmbwls, gyferbyn â’r Maes Criced, Sain Helen.

Tua’r dwyrain:https://www.abertawe.gov.uk/bysus

Tua’r gorllewin:

Bydd ffyrdd wedi’u cau adeg y perfformiad.https://www.abertawe.gov.uk/caufyrdddigwyddiadauarbennig

CYFLEUSTERAU

Mae toiledau ar y safle.

Bydd lluniaeth ysgafn ar werth yn Bibby’s Beans, ger y Swyddfa Docynnau.

BETH I’W DDISGWYL

Mae Nawr Yr Arwr yn gynhyrchiad sy’n cyfuno sawl ffurf ar y celfyddydau.Yn Saesneg y bydd y perfformiad, ond mae’n cynnwys elfennau o Gymraeg.

Perfformiad promenâd yw Nawr Yr Arwr a fydd yn cychwyn ym Mae Abertawe ger y 360 Caféac yn eich arwain i Neuadd y Ddinas ac o’i hamgylch.

Bydd rhannau o’r perfformiad yn yr awyr agored.Bydd y perfformiad yn mynd yn ei flaen waeth beth fo’r tywydd.Gwisgwch ddillad ac esgidiau addas a chofiwch y gall y tywydd newid.

Bydd y perfformiad promenâd yn para tua 2.5 awr.Bydd yn cael ei gynnal ar y traeth, mewn yn Neuadd y Ddinas ac o’i hamgylch.Mae’r tir ar y cyfan yn wastad, ond mae grisiau i Neuadd y Ddinas/Neuadd Brangwyn a’r tu mewn i’r neuaddau hyn.

Bydd y rhan fwyaf o’r perfformiad i’w brofi wrth gerdded/sefyll.Bydd rhywfaint o seddi ar gael yn ystod rhannau o’r perfformiad y tu mewn.

Yn sgil hyd a themâu’r perfformiad, argymhellir nad yw'n addas ar gyfer plant o dan 12.Cysylltwch â'r Swyddfa Docynnau 01792 47 57 15/ [email protected]i gael rhagor o fanylion.

MYNEDIAD

Rhowch wybod i staff wrth archebu os oes gennych chi neu rywun sydd gyda chi anghenion o ran symudedd neu fynediad.

Nos Iau 27 Medi (Dehongliad BSL ar gael)

Nos Wener 28 Medi (Disgrifiad Sain ar gael)

Mae modd defnyddio cadair olwyn i weld y perfformiad, ond rhowch wybod inni wrth archebu tocynnau os ydych chi’n defnyddio cadair olwyn, er mwyn gallu gwneud trefniadau i weld rhannau o’r perfformiad. Dim ond i gadeiriau olwyn maint arferol y mae lle.

DIOGELWCH:

Mae rhywfaint o geir traeth ar gael ar gyfer pob perfformiad.Mae'n rhaid archebu ymlaen llaw i gael defnyddio’r rhain.

Y cyngor i holl aelodau’r gynulleidfa yw i beidio â dod â bagiau neu sachau cefn mawr i’r perfformiad (rhai mwy na:35cm x 40cm x 19cm).Os byddwch chi’n dod o’r tu allan i Abertawe, cynlluniwch ymlaen llaw.

Efallai y bydd angen edrych yn eich bagiau wrth ichi fynd i mewn i Neuadd y Ddinas.Ni allwn warantu y bydd lle i gadw unrhyw fagiau.

Cysylltwch â’r Swyddfa Docynnau ar 01792 47 57 15 neu [email protected] i gael rhagor o wybodaeth/ os bydd gennych unrhyw ofynion penodol o ran mynediad.


Archebu Nawr